GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEĞİMİZİN 105 YILLIK TARİHİNİN ÖZETİ

Gümrük Komisyoncuları Talimatnamesi
01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Gümrük Komisyoncuları Talimatnamesi’’ ile mesleğimizin ilk yasal tanımı yapılmıştır.

Bu Talimatname ile Gümrük Komisyoncularının Gümrük İdaresinden ruhsatname almaları zorunlu hale gelmiş olup, belgesi olmayanların gümrüklerde iş takip edemeyecekleri hükmü getirilmiştir.

Gümrüklerde Yazılı Beyana Geçiş
14 Ağustos 1909 tarihli Nizamname ile gümrüklerimizde ilk kez yazılı beyan sistemine geçilmiştir. 29.01.1911 tarihli 569 sayılı karar ile gümrüklerde idarece bastırılan beyannamelerin kullanımına başlanılmıştır.

16 Ocak 1924 tarihli ve 168 sayılı Kararname ile yeni Gümrük Komisyoncuları Talimatnamesi yürürlüğe girmiştir.

Talimatnamede gümrük işlemlerini takip edecek şahıslar tüccar, tüccar müstahdemi, komisyoncu ve maiyet memuru olmak üzere dört sınıf olarak belirtilmiştir. Gümrük Komisyonculuğu için ilk defa sınav koşulu getirilmiştir.

01.09.1927 tarihinde ise 1093 sayılı Gümrük Komisyoncuları Kanunu yürürlüğe girmiştir. On dört madde halinde düzenlenen 1093 sayılı kanunun 5. maddesinde Gümrük Komisyoncularının, komisyonculuktan başka bir ticaretle meşgul olmayacakları düzenleme altına alınmıştır.

5383 sayılı 11.05.1949 tarihli Gümrük Kanunu ile birlikte Gümrük Komisyonculuğu müessesesi Gümrük Kanununda yeniden düzenlenmiştir.

19.07.1972 tarihinde kabul edilen 1615 sayılı gümrük kanununda gümrük komisyoncularının yetki ve sorumlulukları yeniden aynı şekilde tanımlanmıştır.

27.10.1999 tarihinde kabul edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile mesleğimizin nitelikleri, (Eğitim, Staj, Çalışma şartı vb. ) mali ve kişisel cezai sorumlulukları arttırılarak  Gümrük Müşavirliği unvanı  altında yeniden  tanımlanmıştır.

5911 sayılı kanunla 4458 sayılı Gümrük Kanununda yapılan değişiklikle gümrük idarelerince yürütülen bir kısım tespit işlemlerinin Bakanlığın belirleyeceği niteliklere haiz Gümrük Müşavirlerince yapılması şeklinde düzenleme yapılmış olup, bu amaçla mesleğin ikinci faaliyet alanı olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte Dolaylı Temsile Yetkili Gümrük Müşavirleri ve İdare adına bir kısım tespit ve işlemleri yapmaya yetkili Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ihdas edilmiştir.